จากจุดเริ่มของเรา คือการได้ตระหนักเห็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมและผลพวงจากปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยที่มีขยะพลาสติก เพียง 15% เท่านั้นที่ย่อยสลายได้และนำกลับมาใช้ซ้ำ ซ้ำร้ายแล้วขยะพลาสติกอีก 85 % ที่ย่อยสลายไม่ได้ต้องไปตกค้างในธรรมชาติ กระจัดกระจายสู่แม่น้ำ ทะเล ทำให้ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และค่อย ๆ ทำลายระบบนิเวศไปทีละเล็กทีละน้อย ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสวยงามและยั่งยืน

การก่อตั้ง Come to eco เป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ที่ใช้กิจกรรมทางการตลาดในการขับเคลื่อนงานด้านผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Eco รักษ์โลก เพื่อทดแทน และ ลดการใช้พลาสติก โดยองค์กรของเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย องค์กรของเราใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การนำวัสดุและวัตถุดิบที่เน้นธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบ ทั้งยังเชื่อมโยง และสนับสนุนเกษตรกรไทยในชนบทให้ได้มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชผลที่เป็นวัสดุในการผลิต โดยเราได้สร้างตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นและรับซื้อในราคาเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีความมั่นคงและมีอาชีพสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตร Come To Eco เป็นตลาดทางเลือกให้แก่ ผู้ผู้บริโภค หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจประเภท โรงแรม โรงพยาบาล และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการใช้พลาสติกและสร้างขยะจากการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังจากวัสดุจากธรรมชาติแต่ไม่ทำลายธรรมชาติ และกล้าที่จะเปลี่ยน...และร่วมรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ร่วมกัน.. รักษ์โลกง่ายๆเริ่มได้ที่ธุรกิจของเรา